Czym jest Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ?

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia funkcje płatnika, refunduje leki, ze środków pochodzących z
obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego.

NFZ powstało dzięki obietnicy wyborczej SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej). Głównymi organami NFZ są rada i prezes Funduszu, a także rady oddziałów wojewódzkich, jest ich oczywiście 16. Każdy z oddziałów ma przyporządkowany numer (np. Wielkopolska- 15R)

Do zadań NFZ należy przede wszystkim:
● określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonym
● przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie,
● finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom
innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe;
● opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów
zdrowotnych;
● wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego
do spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych;
● monitorowanie ordynacji lekarskich;
● promocja zdrowia;
● prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych;
● prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie
ochrony zdrowia;
● koordynacja i refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonym w
granicach Unii Europejskiej.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *